راهنمای طراحی پاپ آپ ۳*۳

راهنمای طراحی پاپ آپ ۳*۳

راهنمای آماده سازی فایل طراحی پاپ آپ ۲*۳ ابعاد پاپ آپ استند ۳*۳ منحنی(Curve)    ابعاد فایل چاپی: ۳۳۷/۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع) ابعاد فضای در معرض دید:  ۲۳۵/۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع) ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین:  ۳۱۵ (عرض) * ۲۲۰  (ارتفاع) * ۷۸ (عمق)   ابعاد پاپ...
راهنمای طراحی پاپ آپ ۲*۳

راهنمای طراحی پاپ آپ ۲*۳

راهنمای آماده سازی فایل طراحی پاپ آپ ۲*۳ ابعاد پاپ آپ استند ۲*۳ منحنی(Curve) ابعاد فایل چاپی: ۲۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) ابعاد فضای در معرض دید:  ۱۹۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) ابعاد سطح اشغال پاپ آپ بر روی زمین:  ۲۲۰ (عرض) * ۲۳۹  (ارتفاع) * ۴۰ (عمق)      ...
advanced-floating-content-close-btn

ارسال فایل